Ph.D


  • Songjia Shen
  • Howe Zhu
  • Xiaofei Wang
  • Alex Minton

Alumnai (Degree, First job afterward)


  • Carlos Tirado Cortes (PhD 2021, Post-doc at UNSW)
  • Wenlong Zheng (MS 2017)