Ph.D


  • Songjia Shen
  • Howe Zhu
  • Xiaofei Wang
  • Alex Minton

Master & Undergraduate


  • Yuan Zhang
  • Jingyi Cai

Alumnai (Degree, First job afterward)


  • Carlos Tirado Cortes (PhD, 2021. Post-doc at UNSW)
  • Wenlong Zheng (MS, 2017)